AED Actie in Badhoevedorp

Stichting Badhoevedorp AED Proof

In Badhoevedorp en Lijnden (gemeente Haarlemmermeer) is een aantal AED’s (Automatische Externe Defibrillators) beschikbaar maar deze bevinden zich vrijwel allemaal inpandig bij winkels, bedrijven, scholen of sportaccommodaties etc. hetgeen betekent dat ze in het weekend of buiten kantoor/winkeluren niet kunnen worden opgehaald ingeval iemand een hartstilstand krijgt. Tussen nu en eind 2019/begin 2020 (de actieperiode)  willen we deze situatie sterk verbeteren door de plaatsing van 15 buiten AED’s. Ook wordt onderzocht of en hoe een aantal thans binnen geplaatste AED’s naar buiten kunnen. 

Alle activiteiten, voor tijdens en na de actieperiode, worden ondergebracht in de Stichting ‘Badhoevedorp AED Proof’. Deze stichting is op 28 mei 2019 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74957333 met RSIN-nummer 8600.86.951

M.i.v. 3 oktober 2019 is de Stichting Badhoevedorp AED Proof door de Belastingdienst aangewezen als “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is voor de belasting.

Activiteiten

De volgende activiteiten kunnen worden onderscheiden in de komende periode:

 1. In kaart brengen van de bestaande AED’s in Badhoevedorp en Lijnden.
 2. In kaart brengen op welke plaatsen in Badhoevedorp en Lijnden buiten AED’s geplaatst kunnen worden rekening houdend met een onderlinge afstand van max. 600 meter.
 3. Onderzoeken welke bestaande binnen AED’s naar buiten kunnen in een buitenkast.
 4. Het opvragen van diverse offertes bij AED leveranciers voor de levering en plaatsing van de AED’s.
 5. Inventariseren welke bedrijven/particulieren mee willen werken aan de plaatsing van een buiten AED op haar/zijn gevel.
 6. Voorbereiden van reanimatie cursussen (gecertificeerd) die gegeven gaan worden aan aspirant Burger Hulpverleners te plannen in het voorjaar 2020.

Bestuur

Gezien de relatief korte termijn waarbinnen deze Stichting haar werk gaat doen is gekozen voor een eenvoudige structuur. Het bestuur wordt gevormd door:  een voorzitter, de heer C..M. Vermeulen (13.07.1965) die tevens de taak van fondsenwerver op zich heeft genomen, en een combinatie  functie van penningmeester/secretaris die wordt ingevuld door de heer D.J.M.  van Rooijen (30.12.1951) .

Beloningsbeleid

De werkzaamheden van de bestuursleden worden uitgevoerd als ‘vrijwilliger’ en hiervoor zal hiervoor derhalve géén beloning gelden.

Financiële aspecten

Om de actie succesvol te maken is ca. €  30.000,00 nodig.

De Stichting BadhoevedorpAEDProof heeft een rekening geopend bij de RABO bank:

                               NL 52 RABO 0342355090

Op deze rekening kunnen nog steeds donaties voor de actie worden overgemaakt. De actie met de naam HARTEN TIEN vraagt elke Badhoevedorper een tientje te storten. Laat uw hart spreken!!

Stand van zaken eind mei 2020

Inmiddels zijn er dit voorjaar, in het kader van het Project, in Badhoevedorp en Lijnden 15 AED’s geplaatst op locaties aan de buitengevel van bedrijven en/of particulieren. De AED-kasten, voorzien van een codeslot, zijn gehangen op een onderlinge afstand van ca. 600 meter. Voor deze afstand is gekozen zodat er maximaal 300 meter hoeft te worden afgelegd om de AED op te halen.

Samen met deze nieuwe AED’s zijn er nu in Badhoevedorp en Lijnden in totaliteit 27 geactiveerde AED’s. Deze zijn beschikbaar in de buitenruimte maar ook binnen bij bedrijven, scholen, winkels etc.

Ingeval van een alarmering uit het land via 112 krijgt de burgerhulpverlener (*) een WhatsApp bericht of een SMS van HartslagNu (**) met daarin de locatie van het slachtoffer en de plaats en code van de AED-kast.

(*) Burgerhulpverlener is een vrijwilliger die zich, na het volgen van een reanimatiecursus, heeft aangemeld bij HartslagNu om te worden opgeroepen bij een hart calamiteit.

(**) HartslagNu is het centrale reanimatie oproepsysteem van Nederland dat handelt na een alarmering via 112.

AED Reanimatiecursus

Als gevolg van de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het organiseren van bijeenkomsten is de geplande opleiding van nieuwe burgerhulpverleners uitgesteld en zal nu worden verplaatst naar een periode na de zomervakanties 2021. Belangstellenden die zich vorig jaar voor deze cursus hebben aangemeld krijgen t.z.t. een nieuwe uitnodiging.

Update dec. 2021: Inmiddels zijn er in 2021 drie cursusavonden (2 in Badhoevedorp en 1 in Lijnden) geweest waarbij 16 vrijwilligers zijn opgeleid. Opnieuw is er vertraging door de coronamaatregelen en zullen nieuwe bijeenkomsten worden gepland zodra dat weer is toegestaan. Uiteindelijk streven we er naar om ca. 35 tot 40 vrijwilligers op te leiden

Beleidsplan

In het hieronder gepubliceerde Beleidsplan zijn de diverse aspecten van het project verwoord.

Beleidsplan project Badhoevedorp AED Proof

                                                                                                                                    Juli 2019

Inleiding.

Dit document is opgesteld ter verkrijging van de ANBI status.

In Badhoevedorp en Lijnden (gemeente Haarlemmermeer) is een aantal AED’s  (Automatische Externe Defibrillators ) beschikbaar maar deze bevinden zich vrijwel allemaal inpandig bij winkels, bedrijven, sportaccommodaties etc. hetgeen betekent dat ze in het weekend of buiten kantoor/winkeluren niet kunnen worden opgehaald ingeval iemand een hartstilstand krijgt. Tussen nu en eind 2019/begin 2020 (de actieperiode)  willen we deze situatie sterk verbeteren door de plaatsing van 10 tot 12 buiten AED’s. Ook wordt onderzocht of en hoe een aantal thans binnen geplaatste AED’s naar buiten kunnen.  Via het project met de naam ‘BadhoevedorpAEDProof’ verbreden we het gemeentelijke initiatief van AED plaatsing omdat wij van mening zijn dat de plaatsingsnormering van de gemeente ( onderling afstand 1000 meter) niet toereikend is om tijdig bij een slachtoffer te zijn. Wij streven voor Badhoevedorp en Lijnden naar een maximale onderlinge afstand van 600 meter .

Stichting.

Alle activiteiten, voor tijdens en na de actieperiode, worden ondergebracht in de Stichting ‘Badhoevedorp AED Proof’. Deze stichting is op 28 mei 2019 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74957333.

Activiteiten

De volgende activiteiten kunnen worden onderscheiden in de komende periode:

 1. In kaart brengen van de bestaande AED’s in Badhoevedorp en Lijnden.
 2. In kaart brengen op welke plaatsen in Badhoevedorp en Lijnden buiten AED’s geplaatst kunnen worden rekening houdend met een onderlinge afstand van max. 600 meter.
 3. Onderzoeken welke bestaande binnen AED’s naar buiten kunnen in een buitenkast.
 4. Het opvragen van diverse offertes bij AED leveranciers voor de levering en plaatsing van de AED’s.
 5. Inventariseren welke bedrijven/particulieren mee willen werken aan de plaatsing van een buiten AED op haar/zijn gevel.
 6. Voorbereiden van reanimatie cursussen (gecertificeerd) die gegeven gaan worden aan aspirant Burger Hulpverleners. In te plannen in de periode oktober t/m december 2019.

Waarom dit initiatief?

In Badhoevedorp en Lijnden (gemeente Haarlemmermeer) is een aantal AED’s  (Automatische Externe Defibrillators ) beschikbaar maar deze bevinden zich vrijwel allemaal inpandig bij winkels, bedrijven, sportaccommodaties etc. hetgeen betekent dat ze in het weekend of buiten kantoor/winkeluren niet kunnen worden opgehaald ingeval iemand een hartstilstand krijgt. 

Doelstelling

De inzameling van gelden voor de aanschaf en plaatsing van AED’s in buitenkasten wordt naar verwachting eind september 2019 afgerond met voldoende kapitaal.  Eind 2019/begin 2020 moeten Badhoevedorp en Lijnden ‘AED hartveilige woonkernen zijn in de gemeente Haarlemmermeer. Tevens moeten er rond die tijd voldoende vrijwilligers opgeleid zijn om met een AED hulp te verlenen. Door de aanmelding van bestaande en nieuwe Burger Hulpverleners bij ‘HarslagNu.nl’ wordt  adequaat handelen ingeval van een hartstilstand in onze dorpen, in aanvulling van de activiteiten van politie, ambulance en brandweer, mogelijk gemaakt waardoor de overlevingskans van de slachtoffers toeneemt.

Onze voorkeur gaat uit naar aanschaf en plaatsing van AED’s die zijn uitgerust met een GSM. Hierdoor zijn de apparaten altijd traceerbaar. Tevens willen we het jaarlijkse onderhoud, de noodzakelijke vervanging van  onderdelen na het gebruik van de AED, en de algehele technische ondersteuning onderbrengen in een abonnementscontract met de toekomstige leverancier.

Hoe gaan we deze doelstelling bereiken?

Voor dit AED doel is door de  Stichting ‘van Badhoevedorp voor Badhoevedorp’ tijdens het jaarlijkse Straten Golftoernooi van 2018 een substantieel geldbedrag bijeengebracht. Door middel van crowdfunding bij bedrijven, particulieren en de gemeente wordt de aanvullende financiering gezocht..

Op 29 juni 2019 was de officiële start van de actie ‘Badhoevedorp AED Proof. Op drie strategische plekken in het dorp stond een tent van waar uit informatie werd verstrekt over nut en noodzaak. Daar kon men zich ook opgeven voor deelname aan de AED reanimatie cursus.

In de week daarvoor werd, via een korte crowdfunding actie bij de Nieuwe Pioniers,  een bedrag van €  5.000,00 ontvangen van diverse ondernemers en bedrijven uit Badhoevedorp en Lijnden. De gemeente zal dit nog aanvullen met €  2.500,00.

Op 29 juni 2019 werd, om ook de inwoners van het dorp bij de actie te betrekken, de inzameling ‘Harten Tien’ gestart: in de vorm van een hartentien speelkaart staat op de achterzijde een oproep om de actie ‘Badhoevedorp AED Proof’ te steunen door overmaking van een tientje. Een veelvoud mag ook.

Met een dorps brede flyeractie en grote spandoeken en posters is de aan de actie bekendheid gegeven. In de plaatselijke huis aan huis bladen Hoofddorpse Courant en in de Westerpost en op de website ‘Hallo Badhoevedorp’ is, voorafgaand aan de actiedag en in de week erna, uitgebreid aandacht besteed aan de actie.

Op de website www.badhoevedorpAEDproof.nl houden we de stand van zaken bij.

Bestuurlijk.

Gezien de relatief korte termijn waarbinnen deze Stichting haar werk gaat doen is gekozen voor een eenvoudige structuur. Het bestuur wordt gevormd door:  een voorzitter, de heer C..M. Vermeulen (13.07.1965) die tevens de taak van fondsenwerver op zich heeft genomen en een combinatie  functie van penningmeester/secretaris die wordt ingevuld door de heer D.J.M.  van Rooijen (30.12.1951)

Na een geheel boekjaar zal een financieel verslag worden gemaakt.

Financiële aspecten.

De gelden die de Stichting Badhoevedorp AED Proof ontvangt op haar RABO bankrekening NL 52 RABO 0342355090 zullen worden aangewend voor de aanschaf en plaatsing van buiten AED’s alsmede voor de aanschaf van buitenkasten voor de AED’s die van binnen naar buiten geplaatst gaan worden. Er zal met de leverancier een onderhoudsabonnement worden gesloten voor tenminste 4 jaar.

Daarnaast zullen enkele kleine uitgaven voor drukwerk, kosten van de actiedag 29/6/19, en een eventuele project bijdrage voor de AED reanimatie cursus uit het aanwezige saldo bekostigd worden.

Een kleine jaarlijkse tegemoetkoming in de energiekosten voor de ‘eigenaren’ van de AED’s (zij die een AED aan de buitenmuur hebben hangen) zal ook gefinancierd worden uit de opbrengst van de diverse sponsoracties.

Het totaal van de uitgaven moet zijn gedekt door het aanwezige saldo.  Hiervoor wordt bij de definitieve aanschaf van de AED’s en buitenkasten rekening gehouden. Een, na afloop van de actie, positief saldo zal worden gereserveerd voor toekomstige kosten.

Heeft u een vraag of opmerking of wilt u zich opgeven voor de AED reanimatiecursus?

Via onderstaand formulier kunt u een vraag stellen op opmerking mailen. Wij zullen hier spoedig op reageren.

Contact

 • Indien u graag gebeld wordt vul dan uw telefoonnummer in.